ارسال پیامک از روی نقشه

امکان کاربردی که در پنل پیامک هیرو جدیدا اضافه شده است

شما میتوانید با کلیک برروی هرمنطقه و یا کوچه شهر خود ارسال به شماره های آن منطقه را انجام دهید

 

ورود و مشاهده آزمایشی