به کلیه مبالغ ۹% مالیات اضافه خواهد شد

مبلغ شارژ هزینه هر پیامک به ریال به تفکیک خطوط پیامک
مبلغ شارژ از مبلغ شارژ تا پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ پیش شماره ۵۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت)
۱ریال ۱۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۱۴ ۱۱۷ ۱۰۴ ۱۱۴ ۱۰۶
۱۰۰۰،۰۰۰ریال ۳۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۱۱ ۱۱۴ ۱۰۲ ۱۱۱ ۱۰۳
۳۰۰۰،۰۰۰ریال ۵۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۰۰ ۱۰۹ ۱۰۱
۵۰۰۰،۰۰۰ریال ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۰۶ ۱۰۹ ۹۸ ۱۰۶ ۹۹
۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۱ ۱۰۴ ۹۳ ۱۰۱ ۹۴
۵۰،۰۰۰،۰۰۱ به بالا ۹۶ ۹۹ ۹۰ ۹۶ ۸۹
ورود و مشاهده آزمایشی
ارسال پیامک تست

 

 

 

 

شماره تماس خود را وارد نموده و روی ارسال کلیک نمایید