به کلیه مبالغ ۹% مالیات اضافه خواهد شد

مبلغ شارژ هزینه هر پیامک به ریال به تفکیک خطوط پیامک  
مبلغ شارژ از مبلغ شارژ تا پیش شماره ۱۰۰۰ پیش شماره ۲۰۰۰ پیش شماره ۵۰۰۰ پیش شماره ۳۰۰۰ پیش شماره ۰۲۱(خط ثابت) اپراتور سیم کارت
۱ریال ۱۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۱۴ ۱۱۷ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۰۶ ۱۲۰
۱۰۰۰،۰۰۰ریال ۳۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۱۱ ۱۱۴ ۱۰۷ ۱۱۱ ۱۰۳ ۱۱۷
۳۰۰۰،۰۰۰ریال ۵۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۰۵ ۱۰۹ ۱۰۱ ۱۱۵
۵۰۰۰،۰۰۰ریال ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۰۶ ۱۰۹ ۱۰۱ ۱۰۶ ۹۹ ۱۱۱
۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۱ ۱۰۴ ۹۷ ۱۰۱ ۹۴ ۱۰۶
۵۰،۰۰۰،۰۰۱ به بالا ۹۶ ۹۹ ۹۵ ۹۶ ۸۹ ۱۰۴
ورود و مشاهده آزمایشی